Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Можете ли да обясните Троицата?

Следното ясно и накратко обяснява Троицата... три бога или един?

Ти и аз живеем в триизмерен свят. Всички физически обекти имат определена височина, широчина и дълбочина. Един човек може да изглежда като някой друг, да се държи като някой друг и дори да звучи като някой друг. Но човек не може действително да бъде същият като някой друг. Те са отделни личности.

Бог обаче, живее без ограниченията на триизмерната вселена. Той е дух. И Той е безкрайно по-сложен, отколкото сме ние.

Ето защо Исус, Синът, може да бъде различен от Отца. И все пак да е същият като Него.

Библията ясно говори за Бог Син, Бог Отец и Бог Свети Дух. Но подчертава, че има само един Бог.

Ако се използва математика, не би било 1 + 1 + 1 = 3. Би било 1 x 1 x 1 = 1. Бог е триединен Бог.

Така идва и терминът: „Три“ и „единен“, за единство. Това е начин да се потвърди това, което Библията ни разкрива за Бога, че Бог е три „Лица“, които имат една и съща същност на божество.

Някои хора са опитали да дадат човешки илюстрации за Троицата, като това, че H2O е вода, лед и пара (всички са в различни форми, но всички са H2O). Друга илюстрация би било слънцето. От него получаваме светлина, топлина и радиация. Три различни аспекти, но само едно слънце.

Никоя илюстрация няма да е съвършена.

Но от самото начало виждаме Бог като Троица. В книгата Битие, първата книга в Библията, Бог казва: „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие… мъж и жена ги създаде“1. Тук виждаме смесица от местоимения в множествено и единствено число.

Когато Моисей попитал Бог за името Му, Бог отговорил: „Аз съм“ - вечно съществуващ.

Исус е използвал същата фраза многократно.

„Аз съм светлината на света…“
„Аз съм хлябът на живота...“
„Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

Авраам е споменат в Битие, хиляди години преди Исус да дойде на земята. И въпреки това, Исус казва за себе си, „преди да се е родил Авраам, Аз съм“. Евреите напълно разбирали какво е казвал Исус, защото те взели камъни, за да го убият за "богохулство" – за твърдението, че е Бог.2 Исус винаги е съществувал.

Това се е случвало отново и отново. Исус е бил толкова ясен за уникалната си връзка с Отец. Ето защо, „юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.“3

През цялата вечност, Отца, Сина и Светия Дух винаги са били във взаимоотношения и са комуникирали помежду си, не като трима богове, а като един Бог.

Това отговаря на въпроса:

Ако Исус е Бог, на кого се е молил?

Докато е бил на Земята, Исус е продължил да общува с Отца и Отец и Светия Дух са продължили да общуват с Него.

Въпреки че списъкът не е пълен, ето няколко други цитати от Писанието, който показват, че Бог е един, в троица:

„Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ“4

„Аз съм Господ, и няма друг; Няма бог освен Мене“5

„няма друг Бог освен един.“6

„И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“7

„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух“8

„Аз и Отец едно сме.“9

„Който е видял Мене, видял е Отца“10

„който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил“11

„Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.“12

„Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.“13

„И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.“14

[Исус, говорейки на учениците си] „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“

„Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“15

Моля прочетете и тази статия, даваща доказателства за това, че Исус е Бог.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…

(1) Битие 1:26,27 (2) Йоан 8:56-59 (3) Йоан 5:16-18 (4) Второзаконие 6:4 (5) Исая 45:5 (6) 1 Коринтяни 8:4 (7) Матей 3:16-17 (8) Матей 28:19 (9) Йоан 10:30 (10) Йоан 14:9 (11) Йоан 12:45 (12) Римляни 8:9 (13) Матей 1:20 (14) Лука 1:35 (15) Йоан 14:16-17, 23

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP