×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Кой е Светият Дух?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Въпрос: "Кой или какво е Светият Дух? Виждал съм това име във вашия сайт на няколко места?"

Нашият отговор: Светият Дух е реална личност, който е дошъл да обитава в истинските последователи на Исус Христос, след като Исус е възкръснал от смъртта и се възнесъл на небето.1 Исус е казал на Своите апостоли…

„И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Помощник, за да бъде с вас завинаги – Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“2

Светият Дух не е някакъв неопределен, безплътен призрак, нито безлична сила. Той е личност, равностойна по всякакъв начин на Бог Отец и Бог Син. Той се приема за третата личност на Троицата. Исус е казал на Своите апостоли…

„Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“3

Бог е Отец, Син и Свети Дух. И всички божествени атрибути, който Бог Отец и Бог Син притежават, притежава наравно и Светия Дух. Когато човек се новороди духовно чрез вяра в Исус Христос4, Бог идва да обитава в този човек чрез Светия Дух.5 Светият Дух притежава интелект, емоции и воля.6

Първостепенната роля на Светия Дух е да „свидетелства“ за Исус Христос.7 Той говори в човешките сърца истината за Исус Христос. Светият Дух също изпълнява ролята на учител при вярващите в Христос.8 Той разкрива Божията воля и истина на християните. Исус казва на Своите ученици…

„А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“9

„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.“10

Светият Дух бе изпратен на земята, за да живее в тези, които вярват в Исус, за да произведе Божия характер в живота им. По начин, по който ние не можем сами, Светият Дух ще изгради в нашия живот любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност, нежност и самоконтрол.11 Вместо да се опитваме сами да бъдем любящи, търпеливи, мили, Бог иска да разчитаме на Него да произведе тези качества в нашия живот. За това на християните им е казано да ходят в Духа и да се изпълват с Духа.12 И Светият Дух дава сила на християните да изпълняват задължения в различни служения, като така съдействат за духовния растеж сред вярващите.13

Светият Дух също изпълнява различни функции в живота на нехристияните. Той убеждава човешките сърца в Божията истина за това колко грешни са те – нуждаещи се от Божията прошка; колко праведен е Исус – Той умря вместо нас, за греховете ни; и за Божието окончателно осъждение на света и онези, които не го познават.14 Светият Дух привлича нашите сърца и умове, като ни призовава да се покаем и обърнем към Бог за прошка и нов живот.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Бележки: (1) Деяния на апостолите, глава 2 (2) Йоан 14:16-18 (3) Матей 28:18-20 (4) Йоан 1:12-13; Йоан 3:3-21 (5) 1 Коринтяни 3:16 (6) 1 Коринтяни 2:11; Римляни 15:30; 1 Коринтяни 12:11 (7) Йоан 15:26, 16:14 (8) 1 Коринтяни 2:9-14 (9) Йоан 14:26 (10) Йоан 16:13 (11) Галатяни 5:22-23 (12) Галатяни 5:25; Ефесяни 5:18 (13) Римляни 12; 1 Коринтяни 12; Ефесяни 4 (14) Йоан 16:8-11


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More