×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Какво ни предлага Исус?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Защо да вярвам в Исус? Какво ми предлага Исус?“

Нашият отговор: По-долу можете да видите някои от неговите твърдения, направени докато е живял на Земята. Той ни предлага:

Да ни изведе от тъмнината – „Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва Мене.“1

Удовлетворение за нашия вътрешен глад – „На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето; а Отец Ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те, прочее, Му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб. Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“2

Насока в живота – „Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“3

Заплащане за нашите грехове – „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.“4 „Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне. Но те не разбраха думата, и бояха се да Го попитат.“5

Изобилен живот – „Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“6

Прошка за греховете – „Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха. И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика): Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.“7

Вечен живот – „Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя; защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил. И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.“8

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 12:44-46 (2) Йоан 6:32-35 (3) Йоан 8:12 (4) Матей 20:25-28 (5) Марк 9:31-32 (6) Йоан 10:7-11 (7) Марк 2:3-12 (8) Йоан 6:37-40


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More