×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Казвал ли е някога Исус, че е Бог?

Какво твърди Исус за себе си? Казвал ли е някога, че е Бог? Вижте сами...

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Другите са били убедени, че Исус е Бог:
ап. Павел: „Христос е [видимия] образ на невидимия Бог.“1
ап. Йоан: „То [Словото] в начало беше у Бога.“2
ап. Петър: „почитайте в сърцата си Христос като Господ.“3

Но какво е казвал Исус за себе си?

Дали някога се е отъждествявал с Бога? Според Библията – абсолютно! По-долу са разгледани някои от неговите твърдения.

Бог ли е Исус? Разгледайте твърденията:

Исус казва, че е съществувал преди Авраам
„Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.“
    Юдеите му рекоха: „Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?“
    Исус им рече, „Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм!“4

Исус казва, че да видиш него е същото като да видиш Бога
„А Исус извика и рече: „Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който ме е пратил. И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.“5

„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
    Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
    Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?“6

Исус казва, че може да опрощава грехове
„Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците“7

„И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.“8

Исус казва, че той е Съдията, и че може да подсигурява вечен живот
„Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тия, които иска. Защото нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който Го е пратил.“9

„Исус ѝ рече: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.“10

„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.“11

„Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.“12

Исус казва, че е същият като Бога
„Аз и Отец едно сме.“
    Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.
    Исус им отговори: „Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела искате да Ме убиете с камъни?“
    Юдеите Му отговориха: „Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.“13

Бог ли е Исус? Защо това има значение за нас?

„Аз съм хлябът на живота.“
„Исус им рече: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее.“14

„Аз съм пътят, истината и животът.“
„Исус му казва: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.“15

„Аз съм светлината на света.“
„Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“16

„Ще познаете истината.“
„Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“17

„Да имат живот, изобилно.“
„Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз Съм добрият пастир....Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.“18

„Аз ще го възлюбя.“
„...Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби, а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему... Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“19

„Аз съм с вас винаги.“
„...И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.“20

Още ли се чудите дали Исус е Бог? Тогава разгледайте следните доказателства в тази статия: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Кол. 1:15 (2) Йоан 1:2 (3) 1 Петр. 3:15 (4) Йоан 8:56-58 (5) Йоан 12:44-46 (6) Йоан 14:6-9 (7) Матей 9:6-8 (8) Йоан 8:23,24 (9) Йоан 5:21-23 (10) Йоан 11:25 (11) Йоан 10:27,28 (12) Йоан 6:40 (13) Йоан 10:30-33 (14) Йоан 6:35 (15) Йоан 14:6 (16) Йоан 8:12 (17) Йоан 8:31,32 (18) Йоан 10:10,11, 27,28 (19) Йоан 14:21 (20) Матей 28:20

Други статии, които може да ви интересуват...


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More