×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Как изглежда раят?

Прочете как Библията описва рая и какво представлява той…

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Как ще изглежда раят и къде е той? Истински ли е?“

Нашият отговор: Да, наистина има рай.

Това, което повечето хора наричат „рай“, всъщност представлява един вечен град, който Библията нарича „новият Ерусалим“1. Той ще бъде грандиозен! Ето малка част от това, което ще представлява раят:

Ще има река, бистра като кристал, която ще тече от трона на Бог и на Агнето [Исус] надолу през средата на града. От двете страни на реката ще бъде дървото на живота, което ще дава плод дванадесет пъти в годината. Улиците ще бъдат от чисто злато, подобно на прозрачно стъкло. Стените на града ще бъдат украсени с всякакви скъпоценни камъни - смарагд, оникс, аметист, топаз и др. Няма да има нужда от слънце или луна, нито от храмове и църкви. Бог ще осветява града със самото си присъствие2.

Въпреки всичко това, истинската красота на рая ще бъде тази:

„Сега Божието обиталище е с хората и той ще живее с тях. Те ще бъдат неговият народ, а сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техният Бог. Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смърт вече няма да има, нито ридание, плач или болка, защото старото изчезна... Виж! Правя всичко ново.“3

Раят принадлежи на Исус. Той го е създал. „Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото... всичко чрез Него бе създадено“4.

Въпреки че Исус първоначално идва на земята като Спасител, един ден той ще заеме позицията на Съдия. Всички хора ще бъдат физически възкресени от смъртта и всички ще застанат пред съдийския престол на Христос5.

Затова би било полезно да разгледаме какво казва Исус относно как човек може да отиде в рая.

Много хора мислят, че това става като живеят, спазвайки много правила, или поне като се опитват да избегнат сериозни грехове - като убийство например.

Но ето какво казва Исус относно отиването в рая: „...Ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство“. Книжниците и фарисеите са уважаваните религиозни образци по онова време. Те са добрите хора, „светите“ хора!

Исус потвърждава онова, което пророк Исая казва. Никой не е достоен за рая. Никой не е достатъчно добър. Това просто не е начинът да достигнем до рая. Ето защо Исус идва....за да можем да имаме вечен живот.

И ето как става това. В рая може да отиде всеки, който повярва в Исус. „...Всеки, който вярва в Него няма да умре, но ще има вечен живот. Защото Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез Него“6.

Когато започнем взаимоотношение с Исус, това е взаимоотношение, което продължава вечно. Нашите имена са записани в неговата книга на живота. Исус казва: „Който слуша Моето слово и вярва в Този, който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт в живот“7.

По отношение на рая, решението дали да отвърнем на призива на Исус и да приемем неговия дар на вечен живот още сега зависи от нас.

Исус казва: „Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.“8

В Писанията ни се казва, че в рая ще има множество хора от всяко племе, език, народност и нация, които ще имат вечен живот заради вярата си в Исус.

Какво всъщност означава да вярваме в него?

Не означава да вярваме само във факти относно Исус. Има разлика между това да вярваме, че Барак Обама е бивш президент на Съединените Щати и това да го познаваме лично. По същия начин може да вярваме, че Исус е Бог без въобще да го имаме в живота си.

Ето как можете да повярвате в него и да бъдете сигурни, че имате вечен живот. Моля, вижте: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Откровение 21:2 (2) Откровение 21 и 22 (3) Откровение 21:3-5 (4) Колосяни 1:16 (5) Откровение 20:11-13 (6) Йоан 3:16,17 (7) Йоан 5:24 (8) Йоан 6:40


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More