×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Можете ли да обясните Троицата?

Следното ясно и кратко обяснява Троицата... три бога или един?

Вие и аз живеем в триизмерен свят. Всички физически обекти имат определена височина, широчина и дълбочина. Един човек може да изглежда като някой друг, да се държи като някой друг и дори да звучи като някой друг. Но той в действителност не може да бъде същият като някой друг. Те са отделни личности.

Бог обаче живее без ограниченията на триизмерната вселена. Той е дух. И е безкрайно по-сложен, отколкото сме ние.

Ето защо Исус, Синът, може да бъде различен от Отца. И все пак да е същият.

Библията ясно говори за Бог Син, Бог Отец и Бог Свети Дух. Но подчертава, че има само ЕДИН Бог.

Ако използваме езика на математика, уравнението не би било 1 + 1 + 1 = 3, а 1 x 1 x 1 = 1. Бог е триединен Бог.

Оттук следва и терминът: „Три“ - означаващ три и „единен“- за единство, т.е. три + единен = триединен. Това е начин да се потвърди разкритото от Библията за Бога - че той е три „Лица“, които имат напълно сходна същност на божество.

Някои хора са опитали да дадат човешки илюстрации за Троицата, като тази, че H2O е вода, лед и пара (всички са в различни форми, но всички са H2O). Друга илюстрация е със слънцето. От него получаваме светлина, топлина и радиация. Три различни аспекта, но само едно слънце.

Никоя илюстрация няма да е съвършена.

Но от самото начало виждаме Бог като Троица. В книгата Битие, първата книга в Библията, Бог казва: „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие… мъж и жена ги създаде“1. Тук виждаме смесица от местоимения в множествено и единствено число.

Когато Моисей пита Бог за името му, той отговаря: „Аз съм“ - вечно съществуващ.

Исус използва същата фраза многократно.

„Аз съм светлината на света…“
„Аз съм хлябът на живота...“
„Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

Авраам е споменат в Битие хиляди години преди Исус да дойде на земята. И въпреки това Исус казва за себе си: „Преди да се е родил Авраам, Аз съм“. Евреите напълно разбират Исус, защото вземат камъни, за да го убият за „богохулство“ – за твърдението, че е Бог2 Исус винаги е съществувал.

Това се повтаря отново и отново. Исус е много ясен за уникалната си връзка с Отец. Ето защо „юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.“3

През цялата вечност Отец, Синът и Светият Дух винаги са били във взаимоотношения и са комуникирали помежду си, не като трима богове, а като един Бог.

Това отговаря на въпроса:

Ако Исус е Бог, на кого се е молил?

Докато е на Земята Исус продължава да общува с Отец, а Отец и Светият Дух продължават да общуват с него.

Въпреки че списъкът не е пълен, ето няколко други цитата от Писанието, които показват, че Бог е един, в Троица:

„Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ“4

„Аз съм Господ, и няма друг; Няма бог освен Мене“5

„Няма друг Бог освен един.“6

„И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“7

„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух.“8

„Аз и Отец едно сме.“9

„Който е видял Мене, видял е Отца“10

„Който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил“11

„Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.“12

„Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.“13

„И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.“14

[Исус, говорейки на учениците си:] „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“

„Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“15

Моля прочетете и тази статия, даваща доказателства за това, че Исус е Бог.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Битие 1:26,27 (2) Йоан 8:56-59 (3) Йоан 5:16-18 (4) Второзаконие 6:4 (5) Исая 45:5 (6) 1 Коринтяни 8:4 (7) Матей 3:16-17 (8) Матей 28:19 (9) Йоан 10:30 (10) Йоан 14:9 (11) Йоан 12:45 (12) Римляни 8:9 (13) Матей 1:20 (14) Лука 1:35 (15) Йоан 14:16-17, 23


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More