×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Кой е Светият Дух?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Кой или какво е Светият Дух? Виждал съм името/фразата на няколко места в сайта ви.“

Нашият отговор: Светият Дух е реална личност, която идва да обитава в истинските последователи на Исус Христос след като Исус възкръсва от мъртвите и се възнася на небето1. Исус казва на своите апостоли:

„И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Помощник, за да бъде с вас завинаги – Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“2

Светият Дух не е някаква неопределена, безплътна сянка, нито безлична сила. Той е личност, равностойна по всякакъв начин на Бог Отец и Бог Син. Той се приема за третата личност на Троицата. Исус казва на апостолите си:

„Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“3

Бог е Отец, Син и Свети Дух. И всички божествени атрибути, които Бог Отец и Бог Син притежават, са присъщи наравно и за Светия Дух. Когато човек се новороди духовно чрез вяра в Исус Христос4, Бог идва да обитава в този човек чрез Светия Дух5. Светият Дух притежава интелект, емоции и воля6.

Първостепенната роля на Светия Дух е да „свидетелства“ за Исус Христос7. Той говори в човешките сърца истината за Исус Христос. Светият Дух също изпълнява ролята на учител за християнина8 и му разкрива Божията воля и Божията истина. Исус казва на учениците си:

„А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“9

„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.“10

Светият Дух е изпратен на земята да живее в тези, които вярват в Исус, за да произведе Божия характер в живота им. По начин, по който ние не можем сами, Светият Дух изгража в живота ни любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност, нежност и самоконтрол11. Вместо да се опитваме сами да бъдем любящи, търпеливи, мили, Бог иска да разчитаме на него да произведе тези качества в нашия живот. Затова на християните им е казано да ходят в Духа и да се изпълват с Духа12. Също така, Светият Дух дава сила на християните да изпълняват задължения в различни служения, като така съдействат за духовния растеж сред вярващите13.

Светият Дух също изпълнява различни функции в живота на нехристияните. Той убеждава човешките сърца в Божията истина по отношение на греховността им – че се нуждаят от Божията прошка; по отношение на праведността на Исус – че той умря вместо нас, за греховете ни; и по отношение на Божието окончателно осъждение на света и онези, които не го познават14. Светият Дух привлича нашите сърца и умове, като ни призовава да се покаем и да се обърнем към Бог за прошка и нов живот.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Деяния на апостолите, глава 2 (2) Йоан 14:16-18 (3) Матей 28:18-20 (4) Йоан 1:12-13; Йоан 3:3-21 (5) 1 Коринтяни 3:16 (6) 1 Коринтяни 2:11; Римляни 15:30; 1 Коринтяни 12:11 (7) Йоан 15:26, 16:14 (8) 1 Коринтяни 2:9-14 (9) Йоан 14:26 (10) Йоан 16:13 (11) Галатяни 5:22-23 (12) Галатяни 5:25; Ефесяни 5:18 (13) Римляни 12; 1 Коринтяни 12; Ефесяни 4 (14) Йоан 16:8-11


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More