×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Да познаваш Бог

Отвъд сляпа вяра

Исус Бог ли е? Всички световни религии го почитат. Исус Христос просто пророк ли е бил? Или Бог? Вижте причините да вярвате…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

oт Пол Е. Литъл

Невъзможно е безспорно да знаем дали Бог съществува и кой е, ако Той не поеме инициативата и разкрие себе си.

Трябва да разгледаме историята, за да видим дали има някакви улики за откровение от Бог. Има една ясна улика. В едно неизвестно село в Палестина, преди 2000 години, едно Дете се родило в ясла. Днес целият свят все още чества раждането на Исус и то с добра причина. Неговият живот е променил курса на историята.

Как хората са гледали на Исус

Библията ни казва за Исус, че „голямото множество го слушаше с удоволствие“ и „поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници“1.

Скоро обаче станало ясно, че Той правел шокиращи изказвания за себе си. Започнал да се идентифицира като много повече от забележителен учител или пророк. Започнал ясно да казва, че е Бог. Исус направил самоличността си основата на неговото учение.

Най-важният въпрос, който задавал на тези, които го следвали, бил: „Кой съм Аз?“ Петър отговорил: „Ти си Христос, Син на живия Бог“2. Исус не бил шокиран, нито се скарал на Петър. Напротив, похвалил го!

Исус често споменавал „Моя Отец“ и слушателите му разбирали напълно въздействието на думите Му. Библията казва: „Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога“3.

По друг повод Той казал: „Аз и Отец едно сме“. Веднага хората искали да го убият с камъни. Той ги попитал за кои от добрите Му дела искат да го убият. А те му отговорили: „Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог“4.

Какво е казал Исус за себе си

Исус ясно е претендирал сили, които има само Бог. Веднъж Исус казал на един човек, който бил парализиран: „Синко, прощават ти се греховете“. Религиозните водачи реагирали незабавно. „Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“ Исус им казал: „Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи?“

Исус продължи: „Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика): Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си“. И човекът веднага бил излекуван за тяхно учудване.

Исус също направил изказвания като тези: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“5 и „Аз съм светлината на света“6. И много пъти е казал, че ако някой повярва в Него, Исус ще му даде вечен живот. „И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат“8.

В критичния момент, когато животът на Исус е бил в опасност заради тези твърдения, първосвещеникът направо го попитал: „Ти ли си Христос, Син на Благословения?“

„Аз съм“, казал Исус. „и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци“.

Първосвещеникът раздрал дрехите си. „Каква нужда имаме вече от свидетели?“, попитал той. „Чухте богохулството“9.

Толкова близка била връзката на Исус с Бог, че приравнил отношението на човек към Него с отношението на човек към Бога. Така че да познаваме Него, значи да познаваме Бог.10 Да видим Него, значи да видим Бог11. Да вярваме в Него, значи да вярваме в Бог12. Да приемем Него, значи да приемем Бог13. Да мразим Него, значи да мразим Бог14. И да почитаме Него, значи да почитаме Бог15.

Възможности

„Когато се изправяме с твърденията на Христос, има само четири възможности. Той е бил или лъжец, или психично болен, или легенда, или Истината.“

Въпросът е, казвал ли е Исус истината?

Може би Исус е лъгал, когато е казвал, че е Бог. Може би е знаел, че не е Бог, но умишлено залъгвал слушателите си. Но има проблем в този аргумент. Дори и тези, които отричат Неговата божественост, твърдят, че Той е велик морален учител. Исус трудно би могъл да бъде велик морален учител ако за най-значимото от Неговото учение - самоличността Му - е бил преднамерен лъжец.

Друга възможност е Исус да е бил искрен, но да се е самозалъгвал. Имаме название за човек, който се мисли за Бог. Умствено увреден. Но когато се вгледаме в живота на Христос не виждаме улики за лудост и нередност, които се срещат в душевно болен човек. Вместо това откриваме възможно най-голямото спокойствие, когато е бил под натиск.

Трета възможност е Неговите ентусиазирани последователи да са поставили думи в устата Му, които Той би бил шокиран да чуе.

Тези възможности обаче не издържат. Съвременната археология потвърждава, че четирите биографии на Христос са били написани в рамките на живота на хора, които са видели, чули и следвали Исус. Тези евангелски свидетелства съдържат конкретни факти и подробности, потвърдени от тези, които са били очевидци на Исус.

Покойният Уилям Олбрайт, световноизвестен археолог от университета Джон Хопкинс, заяви, че няма причина да се смята, че някое от Евангелията е написано по-късно от 70 г. сл. Хр. Ранното датиране на Евангелията от Матей, Марко, Лука и Йоан е причината те да получат такова разпространение и влияние.

Исус не е бил лъжец, психично болен или измислен, далеч от историческата реалност. Единствената алтернатива е, че Исус е бил съзнателно честен, когато е казал, че е Бог.

Какво е доказателството, че Исус е Бог?

Всеки може да прави твърдения. Имало е и други, които са твърдели, че са Бог. Аз мога да твърдя, че съм Бог, вие можете да твърдите, че сте Бог, но въпросът на който трябва да отговорим е: „как ще обосновете твърдението си?“. В моя случай, няма да ви отнеме повече от пет минути, за да опровергаете твърдението ми. Вероятно няма да ми отнеме много повече да опровергая и вашето.

Но когато става въпрос за Исус от Назарет, това не е толкова просто. Той е имал пълномощията да подкрепи твърденията си. Той казал: "макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене, и Аз в Отца"16.

Качеството на живот на Исус

Неговият морален характер съвпадал с твърденията Му. Качеството на живота Му било такова, че бил в състояние да предизвика враговете си с въпроса: „Кой от вас Ме обвинява в грях?“17 Бил посрещан с мълчание, въпреки че питал тези, които биха искали да посочат недостатък в характера Му.

Четем, че Исус е бил изкушаван от сатаната, но никога не чуваме за изповядване на грехове от Негова страна. Той никога не поискал прошка, но казвал на последователите си да го правят.

Тази липса на каквото и да е чувство за грях от страна на Исус е учудваща с оглед на факта, че е напълно противоположна с опита на светците през вековете. Колкото по-близо мъже и жени се приближавали към Бога, толкова повече виждали собствения си провал, поквара и недостатъци. Колкото по-близо някой е до светлината, толкова повече той осъзнава нуждата да си вземе душ.

Учудващо е също, че Йоан, Павел и Петър, които били обучени от най-ранна детска възраст да вярват във всеобхватността на греха, всички говорели за безгрешността на Христос: : „Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му“18.

Дори Пилат, който осъдил Исус на смърт, попитал: „Че какво зло е сторил?“ След изслушване на тълпата, Пилат стигнал до заключението: „Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте“. Тълпата безмилостно искала Исус да бъде разпънат (за богохулство; за твърдението, че е Бог). Римският стотник, който помагал при разпъването на Христос, казал: „Наистина тоя беше Син на Бога“19.

Чудесата на Исус – Той лекувал болните

Исус непрекъснато демонстрирал Своята сила и съчувствие. Той правел куците да ходят, слепите да виждат и лекувал болните.

Пример за това е един човек, който бил сляп от раждането си. Всички го познавали като просяка, който седял пред храма. Но Исус го излекувал. Когато фарисеите попитали просяка за случилото се, той казал: „едно зная, че бях сляп, а сега виждам“. Той бил изумен, че религиозните лидери не припознавали този Лечител като Син на Бога. „от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпороден човек“20, казал той. За него доказателството било очевидно.

Способността му да контролира природата

Исус също демонстрирал свръхестествена сила над самата природа. Той заповядал на бушуваща буря в Галилейско море да утихне. Тези в лодката поразени попитали: „Кой е прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?“21 Исус превърнал вода на вино по време на една сватба. Нахранил голяма тълпа от 5000 души, като започнал с пет хляба и две риби. Върнал към живота единствения син на опечалена вдовица, като го възкресил от мъртвите.

Лазар, приятел на Исус, умрял и бил погребан в гробница от четири дни. Но Исус казал: „Лазаре, излез вън!“ и го възкресил от мъртвите, на което били свидетели много хора. Най-удивителното е, че враговете Му не отрекли това чудо. Вместо това, те решили да го убият. „Ако го оставим така“, казали те, „всички ще повярват в Него“22.

Исус Бог ли е, както е твърдял?

Най-голямото доказателство за божествеността на Исус е Неговото възкресение. Пет пъти по време на живота си, Исус ясно предсказал по какъв специфичен начин ще бъде убит и заявил, че три дни по-късно ще възкръсне от мъртвите.

Със сигурност това е било най-голямото изпитание. Това било твърдение, което може лесно да се провери. Или ще се случи, или не. Или ще потвърди казаното от Него или ще го унищожи. И възкресението на Исус от мъртвите ще потвърди или направи за смях твърдения като:

„Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“23
„Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“24
За тези, които вярват в Него: „Аз им давам вечен живот...“25

За думите си Исус предлага това доказателство: „Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще го убият; и след като го убият, подир три дни ще възкръсне“26.

Какво означава това?

„Лесно е да се говори. Всеки може да прави твърдения. Но когато става въпрос за Исус от Назарет… Той имал пълномощията да подкрепи твърденията си.“

Ако Христос е възкръснал, тогава със сигурност знаем, че Бог съществува, кой е Той и как можем да го познаваме лично. Вселената придобива смисъл и цел, и е възможно да познаваме живия Бог в този живот.

От друга страна, ако Христос не е възкръснал от мъртвите, християнството няма никаква обективна валидност или реалност. Мъчениците, които отишли с песен при лъвовете и съвременните мисионери, които са дали живота си, за да донесат това послание на други, са били заблудени глупаци.

Доказал ли е Исус, че е Бог?

Нека погледнем доказателствата за възкресението на Исус.

Имайки предвид всички чудеса, които е извършил, Исус лесно би могъл да избегне кръста, но е избрал да не го прави.

Преди да бъде арестуван, Исус казал: „Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам...и имам право пак да го взема“27.

По време на ареста, Петър, приятел на Исус, се опитал да го защити. Но Исус му казал: „Повърни ножа си на мястото му...Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели?“28. Той имал такава власт на небето и на земята. Исус доброволно е отишъл на смъртта си.

Разпъването и погребването на Исус

Смъртта на Исус била публична екзекуция на кръст, често срещана форма за мъчение и смърт, използвана от римската управа в продължение на много векове. Обвинението срещу Исус било за богохулство (за твърдение, че е Бог). Исус казал, че е за да заплати за нашите грехове.

Исус е бил бит с камшик с метални или костни краища. Подигравателната корона от дълги тръни била забита в черепа Му. Принудили го да ходи до хълма за екзекуция извън Йерусалим. Поставили го на дървен кръст, приковавайки пирони върху китките и краката Му. Той висял там докато рано или късно умре. Меч бил забит в ребрата му, за да потвърди смъртта му.

Тялото на Исус е било свалено от кръста, увито в ленено платно. Тялото Му било поставено в масивна скална гробница, където един много голям камък бил търкулнат, за да затвори входа.

Всички знаели, че Исус казал, че ще възкръсне от мъртвите в три дни. Затова поставили пазач от обучените римски войници при гробницата. Също така поставили официално римско запечатване от външната страна на гробницата, декларирайки я за държавно имущество.

Три дни по-късно, гробът бил празен

Въпреки всичко това, три дни по-късно големият камък, който по-рано запечатвал гроба, бил намерен недалеч от гроба. Тялото го нямало. Били намерени само завивките в гроба, сгънати - без тялото.

Важно е да се отбележи, че и критиците и последователите на Исус са съгласни, че гробът е бил празен и тялото е липсвало.

Най-ранно разпространеното обяснение било, че учениците откраднали тялото, докато пазачите са спели. В това няма много смисъл. Те са били високо обучени римски войници и заспиването по време на дежурство се наказвало със смърт.

Освен това, всеки от апостолите (самостоятелно и отделно един от друг) са били измъчвани и убивани мъченически за разгласяването, че Исус е жив, възкръснал от мъртвите. Мъже и жени ще умрат за това, което смятат за истина, въпреки че всъщност може и да не е. Но няма да умрат за това, което знаят, че е лъжа. Ако някога човек казва истината, то е на смъртния си одър.

Може би властите преместили тялото? Все пак те разпнали Исус, за да спрат хората да вярват в Него. Това също е слаба възможност. Ако са имали тялото на Христос, те биха могли да го изложат на показ по улиците на Йерусалим. С един замах те биха успешно потушили християнството в самото си начало. Това, че не са го направили, носи красноречивото свидетелство за факта, че не са имали тялото.

Друга теория е, че жените, объркани и обзети от скръб, пропуснали пътя си в сумрака на сутринта и отишли на грешен гроб. В своето нещастие си представили, че Христос е възкръснал, защото гробът бил празен. Но отново, ако жените отишли на грешен гроб, защо първосвещениците и другите врагове на вярата не са отишли на правилния гроб и не са извадили тялото?

Друга възможност е това, което някои наричат „теорията за припадък“. От тази гледна точка, Христос всъщност не е умрял. Било погрешно съобщено, че е мъртъв, но е припаднал от изтощение, болка и загуба на кръв и в прохладата на гроба се съживил. (Ще трябва да се пренебрегне факта, че го проболи с копие, за да потвърдят смъртта Му.)

„Мъже и жени ще умрат за това, което смятат за истина, въпреки че всъщност може и да не е. Но няма да умрат за това, което знаят, че е лъжа.“

Но нека приемем за момент, че Христос е бил погребан жив и е припаднал. Възможно ли е да се вярва, че Той би оцелял три дни във влажен гроб без храна, вода или някакви грижи? Щеше ли да има сили да се измъкне от погребалното облекло, избута тежкия камък от входа на гроба, преодолее римските стражи и ходи километри на крака, които са били пробити с шипове? В това също няма много смисъл.

И все пак, празният гроб не е това, което убедило последователите на Исус в Неговата божественост.

Не само празният гроб

Само това не успяло да ги убеди, че Исус действително е възкръснал от мъртвите, бил е жив и че е Бог. Това, което ги е убедило са няколкото пъти, които Исус се появявал при тях като човек от плът и кръв, хранел се и разговарял с тях.

Лука, един от авторите на Евангелията, пише, че Исус „представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство“29.

Исус Бог ли е?

И четиримата автори на Евангелията казват, че Исус се появил след погребението и очевидно е бил жив. Веднъж, когато Исус се явил на учениците, Тома не бил с тях. Когато му казали за това, Тома просто не могъл да повярва. Той решително заявил: „Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам“.

Седмица по-късно, Исус дошъл отново при тях, но този път Тома присъствал. Исус му казал: „Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ“. Тома отговорил: „господ мой и Бог мой!“

Исус му казал: „Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали“30.

Твоята възможност

Христос придава цел и смисъл на живота. Исус ни предлага далеч по-смислен живот чрез връзка с Него. „Аз съм светлината на света“, казва той. „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“31.

Много хора са объркани за целта на живота като цяло и по-специално за собствения си живот. Те обикалят стаята на живота, търсейки ключа към светлината. Всеки, който някога е бил в тъмна, непозната стая, познава чувството на несигурност. Когато светлината светне обаче, усещането за сигурност се появява. Така става, когато човек стъпи от тъмнината към светлината на живота в Христос.

Покойният Карл Густав Юнг казва: „Основната невроза на нашето време е празнотата”. Мислим си, че преживяванията, взаимоотношенията, парите, успехът, славата най-накрая ще ни дадат щастието, което търсим. Но винаги има празнина. Те не задоволяват напълно. Създадени сме за Бог и намираме удовлетворение само в него.

Исус казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“32

Можеш да започнеш близка връзка с него сега. Можеш да започнеш да познаваш лично Бог в този живот на земята и след смъртта във вечността. Ето Божието обещание към нас:

„Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“33

На кръста Исус пое нашите грехове върху себе си. Той избра да получи наказание за нашите грехове, така че те вече да не бъдат бариера между нас и Него. Поради това, че Той изцяло е заплатил за греха ти, Той ти предлага напълно да ти прости и да имаш връзка с Него.

Ето как можеш да започнеш тази връзка.

Исус казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“34.

Сега можеш да приемеш Исус Христос в живота си. Думите не са толкова важни. Важното е да Му се отзовеш според това, което е направил за теб и това, което ти предлага. Можеш да се помолиш така: „Исусе, Господи, вярвам в Теб. Благодаря Ти, че си дал живота си за мен. Моля Те прости ми и ела в живота ми сега. Искам да Те познавам и следвам. Благодаря Ти, че вече си част от живота ми и ми даваш връзка с Теб.“

Ако си помолил Исус да дойде в живота ти, ще се радваме да ти помогнем да познаваш Исус по-добре. Можеш да използваш някоя от следните връзки по-долу.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Адаптирано от Know Why You Believe by Paul E. Little, published by Victor Books, copyright (c) 1988, SP Publications, Inc., Wheaton, IL 60187. Used by permission.

(1) Матей 7:29 (2) Матей 16:15-16 (3) Йоан 5:18 (4) Йоан 10:33 (5) Йоан 10:10 (6) Йоан 8:12 (7) Йоан 5:24 (8) Йоан 10:28 (9) Марк 14:61-64 (10) Йоан 8:19; 14:7 (11) 12:45; 14:9 (12) 12:44; 14:1 (13) Марк 9:37 (14) Йоан 15:23 (15) Йоан 5:23 (16) Йоан 10:38 (17) Йоан 8:46 (18) 1 Петър 2:22 (19) Матей 27:54 (20) Йоан 9:25, 32 (21) Марк 4:41 (22) Йоан 11:48 (23) Йоан 14:6 (24) Йоан 8:12 (25) Йоан 10:28 (26) Марк 9:31 (27) Йоан 10:18 (28) Матей 26:52,53 (29) Деяния 1:3 (30) Йоан 20:24-29 (31) Йоан 8:12 (32) Йоан 6:35 (33) Йоан 3:16 (34) Откровение 3:20


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More